Distances līgums

1. Termini
1.1. Pārdevējs - Fenomen, SIA, reģistrācijas Nr. 50203303631, juridiskā un pasta adrese: Rīga, Elizabetes iela 21A – 11.
1.2. Distances līgums - šīs līgums, saskaņā ar kuru Pārdevējs savas saimnieciskās darbības ietvaros piedāvā un pārdod Digitālo pakalpojumu Pircējam.
1.3. Pircējs - rīcībspējīga persona, kas iegādājas Pārdēvēja piedāvāto Digitālo pakalpojumu un reģistrējas Digitāla vidē.
1.4. Digitālā vide - timekļa vietne www.academy.taro.lv, kur Pircējs var iegadāties Digitālo pakalpojumu.
1.5. Digitālais pakalpojums - noteiktā laika posmā nodrošinātas piekļuves tiesības Digitālā vidē esošiem video ierakstiem un to izmantošana Distances līgumā noteiktajā viedā.

2. Distances līguma priekšmets
2.1. Noslēdzot Distances līgumu Pircējs pērk no Pārdevēja, bet Pārdevējs pārdod Pircējam Digitālo pakalpojumu.
2.2. Distances Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis Digitālā pakalpojuma iegādi un atbilstoši Distances līguma noteikumiem apmaksā iegādāto Digitālo pakalpojumu.
2.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Distances līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Digitālā vidē, tiek piemēroti Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Digitālā pakalpojuma iegādes brīdī.
2.4. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamo Digitālo pakalpojumu vai atcelt Pircēja reģistrāciju Digitālā vidē, ja Pārdevējs pamatoti uzskata, ka Pircējs, izmantojot Digitālo vidi, var pārkāpt vai pārkāpj Distances līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Digitālās vides darbībai un/vai drošībai, vai trešajām personām.

3. Digitālā pakalpojuma cena, iegāde un norēķinu kārtība
3.1. Digitālā pakalpojuma cena ir norādīta kopā ar pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Pircējs, izvēloties Digitālo pakalpojumu, piekrīt Digitālā pakalpojuma cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta Digitālā pakalpojuma iegādes brīdī.
3.2. Digitālā pakalpojuma iegādes brīdī, Pircējs apliecina, ka Pircēja norādītie dati (vārds un uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese vai citi pieprasītie personas dati), kas nepieciešami Digitālā pakalpojuma iegādei, ir patiesi un precīzi
3.3. Norēķinus par Digitālo pakalpojumu Klients veic izmantojot Digitālā vidē piedāvātas iespējās: kredītkaršu apstrādes pakalpojumu sniedzēja Stripe vai PayPal platformas.
3.4. Veicot Digitālā pakalpojuma apmaksu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētā Digitāla pakalpojuma aprakstu un ka izvēlētais Digitālais pakalpojums atbilst viņa izvirzītajām prasībām.
3.5. Veicot Digitālā pakalpojuma apmaksu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Distances līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.
3.6. Pircējs nav tiesīgs iegādāties Digitālo pakalpojumu, ja nav iepazinies ar Distances līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
3.7. Pēc Digitālā pakalpojuma apmaksas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Digitālā pakalpojuma iegādes apstiprinājums, Pārdēvēja rēķins par Digitālā pakalpojuma apmaksu un links uz reģistrāciju Digitālā vidē.

4. Reģistrācija Digitālā vidē un Digitālā pakalpojuma izmantošana
4.1. Pircējs reģistrējas Digitālā vidē un izveido savu personīgo kontu pēc Digitāla pakalpojuma iegādes. Pircējs reģistrējoties Digitālā vidē norāda Pircēja e-pastu un izdomā paroli.
4.2. Pircējs apņemas nodrošināt, ka Pircēja parole piekļuvei Digitālai videi netiks atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Digitālā vidē, pievienojoties ar savu paroli. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus Digitālai videi, viņš var tos atjaunot, izmantojot speciālo rīku kas ir izvietots Digitālā vidē.
4.3. Pēc reģistrācijas Digitālā vidē Pircējs saņem piekļuves tiesības Digitālā vidē esošiem video ierakstiem uz Digitālā pakalpojumā aprakstā noteikto terminu un ir tiesīgs tās caurlūkot neierobežoto reižu skaitu.
4.4. Pircējs apzinās, ka Digitālā vidē esošo video ierakstu saturs pieder Pārdevējam un ir aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jebkāda Digitālā vidē esošo video ierakstu kopēšana, pārpublicēšana, pārveidošana vai cita, Distances līgumā neparedzētā veidā izmantošana bez Pārdevēja iepriekšējas atļaujas ir uzskatāmā par Pārdevēja kā autora tiesību pārkāpumu un ir aizliegta.

5. Atteikuma tiesības
5.1. Ja iegādāts Digitālais pakalpojums vēl nav izmantots, t.i. Pircējs nav uzsācis ne viena video ieraksta caurlūkošanu Digitālā vidē, Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju, atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no Distances līguma noslēgšanas, ir tiesības realizēt atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma, neminot iemeslu.
5.2. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, nepieciešams, lai Pircēja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu būtu nogādāts Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējām ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu vēstuli), ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Distances līguma. Pircēja ērtībai Pārdevējs piedāvā izmantot Digitālā vidē pievienoto atteikuma veidlapas paraugu. Atteikuma veidlapa ir pieejama academy.taro.lv lapas kājenē, un tā ir Distances līguma neatņemama sastāvdaļa.
5.4. Atteikuma tiesības nevar izmantot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, t.sk., ja pirms atteikuma termiņa beigām Pircējs ir uzsācis un/vai pilnībā pabeidzis video ierakstu (viena vai visu) caurlūkošanu Digitālā vidē.

6. Naudas līdzekļu atmaksāšanas kārtība
6.1. Atteikuma gadījumā Pārdevējs atmaksa Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju, Digitālā pakalpojuma cenu bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tiks informēts par Pircēja nepārprotamu, skaidru un Pircēja identificēšanai saturošu ziņu ar lēmumu atteikties no Distances līguma ar Pārdēvēju.
6.2. Samaksāto Digitālā pakalpojuma cenu Pārdevējs atmaksā izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, maksājot par Digitālo pakalpojumu, izņemot gadījumu, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda atmaksas līdzekļa izmantošanu nekas nav jāmaksā.

7. Pretenziju iesniegšanas kārtība
7.1. Pircējs var iesniegt rakstveida pretenziju par neatbilstošu Digitālo pakalpojumu, vēršoties ar iesniegumu pie Pārdevēja.
7.2. Pārdevējs sniedz atbildi uz Pircēja iesniegto rakstisko pretenziju par neatbilstošu Digitālo pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas brīža, ja vien attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildus apstākļu noskaidrošana.
7.3. Visas domstarpības, kas saistītas ar Digitālā pakalpojuma sniegšanu izpildi un citiem ar Digitālo pakalpojumu saistītiem jautājumiem, Pircējs un Pārdevējs risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

8. Citi noteikumi
8.1. Ja piekļūšana Digitālai videi, reģistrācija Digitālā vidē, Digitālā pakalpojuma iegāde vai Digitālā pakalpojuma izmantošana nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.
8.2. Sniedzot Digitālā vidē informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Digitālo pakalpojumu.
8.3. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.
8.4. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, veicot Digitālā pakalpojuma pārdošanu, izrakstot grāmatvedības dokumentus un veicot citas no Līguma izrietošās saistības.
8.5. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Digitālas vides administrēšanu un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
8.6. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.
8.7. Pārdevēja Privātuma politika attiecas uz šī Distances Līguma ietvaros apstrādātajiem fizisko personu datiem (detalizētāka informācija pieejama https://academy.taro.lv/privatumu-politika). Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot Pārdevējam par visām izmaiņām tās fizisko personu datos: uzvārds, adrese, e-pasts, tālrunis u.t.t.

Kontakti

academy@taro.lv

Par projektu

Projekts ir izstrādāts Anuki un Sakianas portāla radītājām. Tas ir video nodarbību cikls, kas veltīts praktiskām prasmēm, strādājot ar Tarot kartēm.

© 2023 SIA FENOMEN, 50203303631, Elizabetes 21A-11, Rīga, Latvija